Актуални теми и новости в платформата (Юни 2024)

Стиляна Кондакова
Стиляна Кондакова
 • Обновено

2024.06.png

 

Всеки, който е ползвал електронния дневник Школо знае, че това е една непрекъснато развиваща се платформа, в която потребителите откриват нови и нови решения, улесняващи работата им и спестяващи време.

През изминалите месеци направихме редица подобрения в електронния дневник Школо, вземайки предвид Вашите предложения и препоръки. Основният ни фокус беше модул "Деловодство", но развихме и много други функционалности.

Тук може да следите актуланите теми през месец юни.

 

Деловодство

 

1. Документи

 • Създаване на шаблон за документи, чрез дублиране. -> Ръководство

 

 • Разработихме функционалност "Стойности по подразбиране". -> Ръководство

 

 • При изтегляне на документ, за печат върху бланка МОН, може да изберете шрифт.

 

 • В документ 3-19 в полето за "организация на предучилищното образование" се генерира видът подготовка, спрямо въведената информация в съответната паралелка, в която е ученикът, чийто документ се генерира.

 

 

 • При генериране и принтиране на дубликати (3-21; 3-23; 3-25; 3-103) върху бланка МОН, в горен десен ъгъл има поле, в което да се напише "ДУБЛИКАТ". Към този етап не се поддържа експорт на тези документи и трябва ръчно да се обвърже номерът им с взетия от НЕИСПУО.

 

2. Протоколи

 • Добавена е функционалност за дублиране на протокол.

 

 

 • При генериране следните протоколи:

  📄 3-82 Протокол за дежурство при провеждане на изпит

  📄 3-80 Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит

  📄 3-80 ПОО Протокол за резултата от изпит за професионална квалификация при изреждане на класове

  на първа страница се генерират класовете, за които се отнася, а в долната част на всяка страница се генерират конкретните паралелки.

 

 

 

 

 • При генериране на следните протоколи, срещу името на ученика се показва специалността, която е въведена в ученическия профил.

📄3-79 Протокол за допускане на учениците до държавни изпити и за придобиване на средно образование и/или до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

📄3-79A Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката

📄3-82 Протокол за дежурство при провеждане на изпит

📄3-82 ДЗИ Протокол за дежурство при провеждане на държавен зрелостен изпит

📄3-82 Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит от НВО

📄3-80 Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит

📄3-80 ПОО Протокол за резултата от изпит за професионална квалификация

📄3-84 Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап

📄3-81В Протокол за придобиване на професионална квалификация

📄3-81В ПОО Протокол за оценките от държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

 

 • В протоколите се генерира министерството спрямо вида на училището. 

- Национална гимназия за приложни изкуства - Министерство на културата

- Специализирано училище по изкуствата - Министерство на културата

- Средно музикално училище - Министерство на културата

- Спортно училище - проверява се:

     - Ако е "Държавно" - Министерство на младежта и спорта

     - Ако е "Общинско" - Министерство на образоването на науката

- Всички други - Министерство на образоването на науката

 

 • На първата страница на протоколите не остава бяло поле, а се генерира таблицата от втората страница. Това важи за следните протоколи:

📄3-80 ПОО Протокол за резултата от изпит за професионална квалификация

📄 3-80 Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит

📄 3-79 Протокол за допускане на учениците до държавни изпити и за придобиване на средно образование и/или до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

📄3-81В ПОО Протокол за оценките от изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия

📄3-81В ПОО Протокол за оценките от държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

📄3-81В Протокол за придобиване на професионална квалификация

📄3-84 Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап

📄3-79A Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката

 

2. Книга за контролна дейност

 • При генериране на PDF на книгата за контролна дейност на началната страница се изписва чия е спрямо ролята на потребителя: директор или зам.-директор.

 

 

3. Книга за администриране на педагогическия съвет

 • При администриране на книгата, в зависимост от въведената дата, се генерира съответният секретар, а ако той е напуснал, то се изписва.

 

Справки

1. В справките, свързани с оценки, на стъпка "Обхват" са добавени следните филтри:

 

 

2. Справка "Резултати от обучение"

 • На началната страница се генерира поле за изходящ номер , както и информация за паралелката, в която е ученикът през текущата учебна година.

 

 • Генерират се учебни раздели в зависимост от вида подготовка на предметите, които изучава ученикът.

 • Ако даден премет има модули, то те се номерират по следния начин:

 

 • В края на справката е добавено поле "Настоящата справка да послужи..."

 

3. Справка “Отсъстващи ученици (по причини)”

 • при генериране на справката се генерират освен броят отсъствия и броят дни по съответните причини. 

 

4. В справките “Среден успех”, “Среден успех (разбивка по оценки)”, “Похвали”, “Забележки” е добавен филтър “Начална дата” и “Крайна дата” 

 

5. Справка "Срочни/годишни оценки и отсъствия" 

 • При генериране на справката системата взима и информация за оценки от поправителна сесия.

6. Справка "Слаби оценки"

 • При генериране на справката, ако има включен/и модул/и, след всеки модул в скоби изписваме основния профилиращ предмет.

 

7. Справка "Неоформени ученици"

 • При генериране на справката има опция да се филтрира "Цялото училище без СФО".

 

Дневник

1. "Моят час"

 • При въвеждане на домашна работа съответният ученик и родителя/родителите му получават известие.
 • При въвеждане на инфомация в "Моят час" имате възможност да отбележете съответния час, като "Непроведен поради отсъствие на ученик". Тази опция е достъпна само за часовете, в които има само един ученик в групата.

Clipboard 2024-01-02 at 5.27.57 PM.png

 

 • При непроведен час поради отсъствие на ученик, то в седмичното разписание той се оцветява в синьо.

 

2. "Отсъствия"

 • При извиняване на дадено отсъствие може да бъде посочена причината поради, която е уважено.

 

3. "Годишни резултати"

 • При зареждане на годишни резултати на ученици се зареждат и предметите, по които ученикът е освободен, ако има такива разбира се.

4. Ученическа подкрепа

 • При добавяне на ученическа подкрепа в падащото меню за "Основание" е добавена опцията "Друго".

 

Администрация

1. В подменю "Потребители" са добавени две нови колони "Дата на раждане" и "Адрес", които са видими за класните ръководители.

 

2. При смяна на учител, автоматично правата се прехвърлят към новия учител - въвеждане на оценки, отсъствия и т.н., но ако трябва да бъде класен ръководител, трябва ръчно да бъде добавен -> Ръководство

 

Лекторски часове

1. В модул "Лекторски часове" - "Всички над хорариума" има добавен филтър за избор на учебен срок и функционалност за изтегляне на информацията.

 

2. При добавяне на лекторски график системата автоматично отчита, за кой учебен срок е (вторият срок започва след 06.02.2024 г.).

 

 

Виртуално училище Школо

1. Справките за потреблението на дадена виртуална класна стая може да бъде изтеглена в Excel.

 

Съобщения

1. Училищното ръководство може да ограничи изпращането на съобщения от родители и ученици, през "Администрация" -> "Настройки".

 

2. Добравихме нови предефинирани групи, които може да използвате в модул "Съобщения" (“Kласни ръководители - основни паралелки”, “Kласни ръководители - ЦДО паралелки” и  “Kласни ръководители - ДПЛР паралелки”.).

 

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.