Актуални теми и новости в платформата (Януари 2024)

Sevil Zeleva
Sevil Zeleva
 • Обновено

 

2024.01.png

 

 

Дневник


1. Оценки

 • Позволихме да използвате символите "." и "," при въвеждане на дробна оценка

 

 

 • В таб “Оценки”, в паралелка, която е разделена на групи, когато администратор желае да добави оценка зареждаме автоматично неговата група.   2. Отсъствия

 • Показваме медицинските бележки в дневника на ученици, които са напуснали училището/паралелката и отново са се върнали.

 • Автоматично отменяме медицински бележки, които са със срок повече от 30 дни и винаги изпращаме известие до класния ръководител за получената бележка.
  Класният ръководител може да уважи/активира такава бележка. 
 • В таб "Отсъствия" в режим "Администрирай" показваме когато часът е свободен и не позволяваме вписването на отсъствия за съответния час. 3. В таб "Контролни работи" добавихме поле "Групи"

Полето "Групи" го показваме само, когато учителят има повече от една група в паралелката


 

 

Справки

1. Направихме промяна в справката "Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години" от януари месец 2024 година минималният осигурителен дохд е 933 лева, а процентът на осигурителния доход е 95% 
2. По препоръка на НЕИСПУО в справка "Отсъствия (за НЕИСПУО)" вече не включваме ученици, които са с идентификатор различен от ЕГН и ИДН 


3. В справка "Резултати от обучението" направихме следните промени: 

 • Добавихме поле за номер 
 • Добавихме учебни раздели • Номерираме предметите във всеки раздел
 • Добавихме поле, в което да изпишете пред кого да послужи настоящата справка 
 • Добавихме филтри, чрез които можете да изключите типове оценки от справкатаИзвънкласни дейности

 

1. Родителите получават известие в профилите си, когато бъде въведен отзив в извънкласна дейност

 

 

 

2. В генерирания PDF файл на извънкласна дейност, показваме кои ученици са отсъствали по уважителни и неуважителни причини

 

 

 

3. При добавяне на отзив, добавихме поле за коментар към него 

 

 

 

Деловодство

 

1. Направихме следните промени в модул "Училищни протоколи": 

 • Добавихме възможност да дублирате протоколи
 • В генерираните протоколи подреждаме учениците по азбучен ред. В случай, че има ученици от повече от един клас - подреждаме учениците първо по клас, а след това и по азбучен ред


 • В протоколи: 
  -  Протокол за дежурство при провеждане на изпит (3-82)
  -  Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит (3-80)
  -  ПОО Протокол за резултата от изпит за професионална квалификация (3-80)

  вече зареждаме само класа, до сега зареждахме и паралелките 
 • В протоколи:

  -  Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит (3-80)
  -  ПОО Протокол за резултата от изпит за професионална квалификация (3-80)
  -  Протокол за резултати от изпита за проверка на способностите (3-80)

  зареждаме името на директора на училището

 

 

2.  В PDF формата на "Книга за контролна дейност на директора" в полето "започната на", зареждаме датата, на която е въведен първият протокол

 

 

 

3. В книгата "Контролна дейност на директора" добавихме колона "Обект на проверка" 

 

 

4. В "Книга за коресподенция" добавихме нова номенклатура - "АД - Административно-битова и стопанска дейност" 


5. Направихме подобрения при генериране на "Книга за кореспонденция" и "Книга за заповеди на директора".

Когато започне генерирането на тези две книги на екрана ще покажем съобщение, че процесът е започнал и ще бъдете уведомени, чрез известие когато книгата е генерирана.  

6. В "Книга за решения на педагогическия персонал" добавихме поле "Заповед дата" 

В това поле вписвате датата на заповед, от която започва новият секретар. В PDF книгата зареждаме името на секретаря на всеки протокол, в зависимост от въведените дати в това поле. 

 

Администрация

1. Добавихме две нови настройки на училищно ниво - "Родителите и/или учениците не могат да изпращат съобщения".

Когато тези настройки са включени, в модул "Съобщения" потребителите ще виждат съобщение "Училищната администрация е забранила стартирането на дискусия"

 2. При импорт на О1 НЕ изтриваме въведения ръчно учебен план в "НЕПР." паралелки 


Паралелки 

1. При смяна на учител автоматично забраняваме вписването на оценки по предмети, които са били забранени на предишния учител.

 


2. В списъка "Вид подготовка" добавихме "Целодневна" и "Полудневна"

Потребители 

1. Изпращаме известие до учениците и техните родители, когато бъде добавена домашна работа през “Моят час” 
2. Скрихме маркираните на снимката секции от профилите на учителите.

Те вече няма да бъдат видими за колегите им 

3. Добавихме две нови колони "Дата на раждане" и "Адрес" 
4. Дадохме достъп на класните ръководители до тези колони, с изключение на  "Операции" 

 

 

Мобилно приложение 


1. Добавихме полето за домашна работа и в мобилноти приложение 

Screenshot 2024-01-28 at 21.48.08.png


2. Изпращаме известие за домашна работа на ученици и родители 

Screenshot 2024-01-28 at 21.47.26.png

Беше ли полезна тази статия?

4 от 4 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.