Актуални теми и новости в платформата (декември 2023)

Sevil Zeleva
Sevil Zeleva
 • Обновено


Освен редица подобрения по импорта и синхронизацията на данни с НЕИСПУО, през изминалите месеци успяхме да добавим както нови функционалности, така и да направим подобрения по съществуващите такива.

 

Дневник

 

1. "Моят час"


Добавихме поле "домашна работа". Вписаното там е видимо за ученици и родители след като се кликне на конкретен час от разписанието. 

 

 

 

2. Оценки

 • Може да добавяте повече от една оценка наведнъж на един ученик през неговия профил.

 

 • Създадохме ограничение, което не позволява вписването на оценка по предмет, когато ученикът не е включен в групата.

 

 

3. Невзети часове 

Не показваме съобщение за "Невзети часове" в профилите на учителите от ИФО дневник, когато има въведено отсъствие за ученика и часът не се отбелязва като взет. 
* Отсъствието на ИФО ученик, когато часът не се маркира като взет, може да се впише през дневника на класа и/или през ИФО дневника на ученика, в секция "Отсъствия" и бутон "Добави".

 

4. Медицински бележкиНаправихме интеграция със системите на MЗ и МОН и по този начин успяхме да дигитализираме медицинските бележки.


В таб "Отсъствия" добавихме бутон "Бележки", в който можете да видите всички получени електронни медицински бележки на учениците в паралелката.

 

 

 • Изпращаме известие на класните ръководители, когато постъпи нова бележка за ученик от неговия клас.
 • Изпращаме известие до администраторите за получени бележки за предходен месец, но само в случаите, когато е включена настройката за заключване на дневник за предходни месеци.

 • Извеждаме съобщение, когато училищната настройка за автоматично уважаване на отсъствията е изключена.

 

 

 • Има и  възможност за "отмяна" на бележки (тази функционалност е разработена, за да може да се отменят погрешно издадените бележки (например бележки за освобождаване от ФВС, които са подадени като бележки за извиняване на отсъствия). Oтмяната на бележка автоматично връща всички уважени с нея отсъствия в статус "неуважени".

 

 • Бележките се видими за родители и ученици

 

5. Отсъствия 

 • На екрана за администриране на отсъствия вече може да се посочи и причината за уважаване

 

 • Позволихме да правите редакция на уважено отсъствие, като може да променяте само причината и описанието на отсъствието.

 

 • Добавихме филтър "текущ ден".

 

 

 • При принтиране на отсъствията вече показваме и избрания период

 

 

6. Приравнителни изпити

 

Добавихме нов таб "Приравнителни изпити". Тези оценките се взимат предвид при генерирането на ученически документи.

 
Важно! От НЕИСПУО не са ни предоставили възможност да изпращаме тези оценки към тях. 

 

 

 

7. Поправителни изпити  


Поради зачестили сигнали и обаждания, свързани с несинхронизирани оценки от поправителни изпити, искаме да напомним, че когато качите дневник в НЕИСПУО това заключва възможността да изпращаме каквито и да е данни за тази паралелка.  Идентифицирахме няколко проблема при изпращането на оценки от поправителни изпити и направихме промени с цел да ги предотвратим.

 • В таб "Поправителни изпити" добавихме нова валидация - извеждаме грешка при опит да въведете резултат във втора и трета сесия, когато в предходна сесия няма въведен. 

 

 

 • Направихме промяна на екрана за въвеждане на резултат - за да въведете оценка или "неявил се" е необходимо да кликнете върху въпросителния знак. 

 

 • В таб "Резултати" добавихме валидация, която да извежда грешка при опит да въведете резултат след изпит "завършва", когато: 

  - няма въведена оценка в таб "Поправителни изпити"
  - оценката е слаб 2 - не важи за ученици, които са маркирани със СОП

 
8. ДЗИ

 

Добавихме поле, в което да въвеждате ниво по ОЕЕР при положено ДЗИ по чужд език, което зареждаме автоматично при генериране на документите.

 

 

9. ЦДО и ПГ групи

 

За ЦДО и ПГ дневниците може да добавяте повече от един класен ръководител.

 

 

 

10. Резултати 

 

 • В таб "Резултати" в дневниците на подготвителните групи добавихме полета за резултатите в началото и в  края на учебната година за всяко едно направление поотделно, а не един общ, както досега.

 

 

 • В дневниците с номенклатурен номер 3-5, 3-14 и 3-16 добавихме възможност да въвеждате  "Дейности по интереси", които зареждаме в PDF дневника.

 

 • Добавихме падащо меню в полето "Годишен успех" .

 

11. Санкции

 

По изискване на НЕИСПУО, в таб "Санкции" полето "номер на заповед" вече е задължително.

 

 

 

12. Дневник - настройки

 

Разработихме функционалност, която позволява да модифицирате кои табове да се показват в дневника на всяка паралелка - особено полезно, ако не желаете да вписвате оценки в ЦДО .

 

 

 

 

13. Таб "Ученици"

 

 • Добавихме бутон "Всички" в таб "Забрани оценки".

 

 

 

 • Добавихме бутон "Всички" в таб "СОП".

 

 

Деловодство

 

1. Добавихме "Книга за контролна дейност на директора".

 

Подробна информация за работата с нея може да откриете тук

 

 

 

2. Добавихме "Книга за решения на педагогическия съвет".

 

Подробна информация за работата с нея може да откриете тук 

 

 

 

3. Училищни протоколи

 

Добавихме изцяло нов модул "Училищни протоколи", в него добавихме следните протоколи:

 

 

 • Протокол за допускане на учениците до държавни изпити и за придобиване на средно образование и/или до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (3-79)
 • Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка (3-79А)
 • Протокол за дежурство при провеждане на изпит (3-82)
 • Протокол за дежурство при провеждане на държавен зрелостен изпит (3-82)
 • Протокол за дежурство при провеждане на изпит за проверка на способностите (3-82)
 • Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит от НВО (3-82)
 • Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит (3-80)
 • Протокол за резултата от изпит за професионална квалификация (3-80)
 • Протокол за резултатите от изпита за проверка на способностите (3-80)
 • Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап (3-84)
 • Протокол за придобиване на професионална квалификация (3-81В)
 • Протокол за оценките от държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация (3-81В)
 • Протокол за оценките от държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация по част от професията (3-81В)
 • Протокол на комисията за оценяване на изпит чрез защита на дипломен проект - част по теория на професията (3-81Д)

 

 

4. В модул "Оценка на персонал" направихме някои подобрения:

 • Независимо от статуса на картата, техническият секретар може да редактира "Раздел А" 

 

 

 • Позволихме на техническия секретар да променя статуса на картата

 

 

 

 

 

5 . В модул "Ученически документи" добавихме нови документи: 

 • Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет (3-102)
 • Удостоверение за професионално обучение (3-37) 

 


6. За документи 3-22, 3-31 и 3-30 добавихме бутон "Дублирай за друг ученик".

 

 

7. Добавихме бутон "Дублирай за друг ученик" за всички дубликати на документи.

 

 

 

8 . В модул "Дубликати на документи" добавихме "Приложение към дубликат (3-22.1)". 

 

 

 

9. Позволихме на потребителите с роля "ЗАТС" да генерират следните документи: 

 • Служебна бележка
 • Удостоверение за записване
 • Съобщение за записване

 

10 . "Книга за кореспонденция"

 

При добавяне на кореспонденция, насочена към конкретен потребител, той получава известие. Всеки потребител вижда само кореспонденцията, която е насочена към него.

 

 

 

 

Паралелки

 

1. "Смени учител"

 

Добавихме възможност за лесна смяна на учител. Тук може да откриете ръководство.

 

 

 

2. "Прехвърли данни"

 

Добавихме функционалност за обединяване на групи в паралелка 


 

 

Предмети

 

1. "Имена за документи"

 

За да решим проблема с различните имена на предметите при генериране на документи, създадохме нова функционалност. В Администрация -> Предмети добавихме нова секция "Имена за документи". Как работи тази функция може да разберете тук 

 

 

 

Справки

 

1. Потребителите, които имат роля "ЗАТС" и/или "Секретар" вече имат право да генерират следните справки: 

 • Ученици и лични лекари
 • Отсъстващи ученици

 

2. Добавихме справка "Отсъстващи ученици (по причини)".

 

 

 

3. Добавихме справка "Занятия СОП".

 

 

 


4. В справка "Взети занятия (лекторски и по норматив)" добавихме две нови колони.


 

 

Извънкласни дейности

 

1. В модул "Извънкласни дейности" добавихме филтър "изтрити дейности" и възможност да възстановите такава.

 

 

 

2. Може да уважавате отсъствия, въведени в извънкласна дейност.

 

 

 

3. В "Извънкласни дейности" вече може да вписвате дата на записване/отписване на ученик. Добавихме и бутоните "Отпиши" и "Заличи".

 

 

 

4. Позволихме на учителите да генерират справка "Извънкласни дейности"

 

 

Портфолио

 

1.  Потребителите могат сами да прехвърлят портфолиото си в друго училище. При условие, че другото училище има заплатен модул "Портфолио". Кликнете тук за връзка към ръководството.

 

mceclip2.png

 

 

2. Добавихме статус "Без портфолио", който показва учителите, които все още не са започвали своето портфолио.

 

 

 

Лекторски часове

 

1. В генерирания файл "Заповед за заместване" показваме научното звание на директора.

 

Screenshot 2023-12-06 at 16.11.23.png

 

 

2. В генерирания файл "Заповед за заместване" зареждаме (НП БСЧ), когато часът е отбелязан по НП БСЧ.

 

Screenshot 2023-12-07 at 17.58.41.png

 

 

Генератор на разписание

 

1. С цел по-голяма яснота с какви инструменти разполагате добавихме информационен бутон на всяка от стъпките.  Там може да откриете видео ръководство и текстови инструкции.

 

 

 

2. При генериране на нов шаблон на екрана извеждаме предупредително съобщение, което описва предпоставки за възникване на усложнения при изготвянето на шаблон.Системата прави проверка по паралелки и ви подканва да направите корекции в паралелките, в които открие грешки за: 

 • предметни групи с половинка хорариум
 • предметни групи с дублиращи се ученици в групите
 • паралелките, в които има обща група и две частични групи по един и същ предмет


 

 

3. Добавихме ново ограничение "Задължителни часове", което цели конкретизиране на произволна част от хорариума за седмица на дадена предметна група.

 

 

 

4. На стъпка 7, "Ограничения" може да сортирате ограниченията по "вид" или "хронологичен ред".

 

 

 

Мобилно приложение

 

1. Направихме подобрения в "Дискусии", вече можете да използвате всички функции от уеб версията на Школо и в мобилното приложение: 

 • Напускане на дискусията

 • Архив на съобщение
 • Преместване в папка
 • Маркирай като прочетено/непрочетено

 

2. В модул "Задачи" добавихме бутон "избери всички".

 

Screenshot 2023-11-24 at 14.10.31.png

 

 

3. В модул "Задачи" по подразбиране в полето "Тип" зареждаме "Домашно".

 

 Screenshot 2023-11-24 at 14.12.31.png

 

 

4. Добавихме секция "Поправителни изпити", която е видима за класен ръководител и администратор. Планираме да добавим и секция "Резултати".

 

Screenshot 2023-12-01 at 11.42.01.png

Беше ли полезна тази статия?

4 от 4 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.