Създаване, разпределяне и оценка на ДТВ шаблон

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Достъп до създаването на ДТВ шаблони имат системните администратори, директорите и заместник-директорите.

 

  • Според НАРЕДБА № 4 за нормиране и заплащане на труда- оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до 10 педагогически специалисти се извършва от директора.
  • Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 10 педагогически специалисти се извършва от комисия, като председателят, членовете и техният брой се определят с решение на педагогическия съвет.

 

  • Оценяването на постигнатите резултати от труда на заместник-директорите с норма преподавателска работа и на членовете на комисията се извършва от директора.

 

  • Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите се определя от комисия, която включва:

 

1. експерти от съответното регионално управление на образованието и от общинската администрация - за общинските училища, общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, астрономическите обсерватории и планетариумите;

 

2. експерти от съответното регионално управление на образованието и от финансиращия орган - за държавните детски градини, държавните училища, държавните центрове за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център;

 

3. експерти от Министерството на културата - за училищата по изкуствата и училищата по култура, финансирани от Министерството на културата;

 

4. експерти от общинската администрация и от съответното регионално управление на образованието - за общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие.

 

1. Създаване на шаблон

 

1.1. Навигирайте до мдоул "Оценка на персонала" и изберете "Шаблони".

 

 

1.2. Кликнете бутон "Добави ДТВ"

  

1.3. В таб "Основни данни" въведете име на шаблона и за кой тип персонал се отнася.

 

1.4. И в двата казуса - оценка на педагогически или оценка на непедагогически персонал, в таб "Комисия" въведете председател на комисията и нейните членове, ако има нужда от такива.

 

При необходимост можете да добавяте или премахвате членове на комисията и техните резерви с бутоните плюс и минус в крайно дясно на редовете предназначени за имената на членовете на комисията.


 

1.4.1. При оценка на педагогически персонал - в таб "Критерии" предварително са заложени критериите за оценка съобразно приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти.

 

1.4.1.1. Към всяка компетенция добавете необходимите критерии.

 

1.4.1.2. В полето за точки добавете точките за всеки критерий. Сборът от точките за всички зададени критерии в шаблона не трябва да надвишава 100.

 

Може да добавяте или премахвате критерии с бутоните плюс и минус.


 

1.4.2. При оценка на непедагогически персонал - в таб "Критерии" е необходимо сами да въведете компетенциите и критериите към тях.

 

1.4.2.1. В полето за точки добавете точките за всеки критерий. Сборът от точките за всички зададени критерии в шаблона не трябва да надвишава числото 100.

 

Може да добавяте или премахвате критерии с бутоните плюс и минус.


 

1.5. Създайте попълнения шаблон като кликнете бутон "Запази".

  

1.5.1 Шаблонът вече е видим в подменю Шаблони.

  

1.5.1.1. В тази фаза на процеса шаблонът може да бъде дублиран, редактиран и изтриван.

  

2. Обвързване на ДТВ шаблон с членовете на персонала, които предстои да бъдат оценявани.

 

2.1. Председателят на комисията, обвързан в конкретния шаблон, през своя профил достъпва изготвения шаблон в подменю Шаблони.

  

2.1.1. Шаблонът е видим в таблицата на изготвените и неразпределени шаблони.

  

2.2. Отворете шаблона и кликнете бутон "Използвай".

  

2.2.1. В таб "Основни данни" изберете лицата, които ще бъдат оценявани според шаблона като ги отбележите с Да в таблицата с потребители. Може да прикачите файл към шаблона при необходимост.

 

В Търсене по име може да филтрирате таблицата с потребители като търсите поименно лицата, които предстои да бъдат оценявани.


 

2.2.2. В таб "Комисия" при необходимост може да размените членовете на комисията.

  

2.2.3. В таб "Критерии" може да разгледате критериите и зададените за тях точки. След като сте готови кликнете бутон "Запази".

  

2.2.4. Разпределеният шаблон е видим в подменю Всички ДТВ със статус Подготовка и е мултиплициран съобразно броя и имената на оценяваните.

  

3. Оценка на ДТВ карта

 

Оценяването на ДТВ карта може да се реализира по два начина:

 

  • Да се оцени само от председателя на комисията.
  • Да се оцени от председателя и от членовете на комисията.

 

3.1. Оценяване само от председателя на комисията. Изберете конкретна карта.

  

3.1.2. Кликнете бутон "Оцени карта".

 

В тази фаза картата може да бъде редактирана.


 

3.1.3. Въведете желаните точки за критериите в картата и след като сте готови кликнете бутон "Предай карта".

  

3.1.4. Оценената карта се премества в подменю Всички ДТВ със статус Завършена.

  

3.2. Оценяване на карта от членовете на комисията и от нейния председател.

 

3.2.1. Председателя избира конкретна карта и кликва бутон Изпрати за оценка от комисия. Картата променя своя статус на Оценка комисия.

  

3.2.2. Членовете на комисията могат да намерят изпратената до тях карта за оценяване в подменю Всички ДТВ.

 

 

Отворете картата като кликнете върху името ѝ.


 

3.2.3. Кликнете бутон Оцени карта.

  

3.2.3. Въведете желаните точки съобразно критериите. Ако поради някаква причина не можете да попълните картата докрай и искате да я запазите с цел редакция или допопълване натиснете бутон Запази. Ако сте попълнили картата и смятате, че тя няма нужда от бъдещи корекции кликнете бутон Предай карта.

  

3.3.1. След като всички членове на комисията са дали своите оценки по картата тя може да бъде оценена и от председателя. Тя отново може да бъде достъпена в подменю Всички ДТВ.

  

3.3.2. За да стартирате оценяването кликнете бутон "Оцени карта".

  

3.3.3. Въведете желаните точки съобразно критериите и кликнете бутон "Предай карта".

  

3.3.4. Картата променя статуса си на Завършена и може да бъде открита в подменю Всички ДТВ.

  

4. Преглед на картата от оценяваното лице.

 

4.1. В профила на оценявания, оценената карта е достъпна в подменю Мои ДТВ.

 

 

Отворете картата като кликнете върху името ѝ.


 

4.2. В таб "Основни данни" ще видите крайната оценка от процеса по оценяването Ви.

  

4.3. В таб "Комисия" може да видите имената на членовете на комисията, която Ви е оценявала.

  

4.4. В таб "Критерии" при кликане върху конкретен критерий може да видите и точките, които са дадени за него. PDF експорт на картата може да направите като кликнете бутон "PDF".

 

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.